Category Archives: Ubuntu

Deluge installeren Ubuntu via de command line

In deze handleiding Deluge installeren Ubuntu. Gaan we Deluge installeren op een computer met Ubuntu. Vervolgens gaan we een opstart script maken voor Deluge. Zodat Deluge automatisch wordt gestart tijdens het opstart proces.

Deluge installeren Ubuntu

We gaan als eerste de Deluge repositry toevoegen. Zodat we Deluge kunnen gaan downloaden en installeren.

sudo add-apt-repository ppa:deluge-team/ppa

Nu gaan we de software lijst updaten.

sudo apt-get update

Vervolgens gaan we Deluge installeren.

sudo apt-get install deluged deluge-web -y

De installatie van Deluge is nu klaar.

Je kan Deluge nu benaderen via http://ip-adres:58846

Deluge automatisch starten Ubuntu

Het is natuurlijk ook erg fijn als Deluge wordt gestart tijdens het opstart proces. Dit gaan we nu dus instellen.

We gaan nu een opstart script aanmaken.

sudo nano /etc/init/deluged.conf

Kopieer en plak onderstaande in dit bestand.

# Delugue opstart script.
# Nzbusenet.com
description “Deluge daemon”
author “Deluge”

start on filesystem and static-network-up
stop on runlevel [016]

respawn
respawn limit 5 30

env uid=deluge
env gid=deluge
env umask=007

exec start-stop-daemon -S -c $uid:$gid -k $umask -x /usr/bin/deluged — -d -l /var/log/deluge/daemon.log -L warnin

Druk op CTRL+ X  toets en vervolgens op Y  toets. Om dit bestand op te slaan.

Deluge wordt nu automatisch gestart als Ubuntu wordt gestart.

152 0

Cardigann installeren Ubuntu via de command line

In deze handleiding Cardigann installeren Ubuntu via de command line. Ga ik je uitleggen hoe je Cardigann kan installeren op een Ubuntu computer. Via de command line.

Cardigann installeren Ubuntu

We gaan als eerste een map aanmaken voor Cardigann.

mkdir ./cardigann

We moeten nu de rechten goed zetten. op deze map. Let op! Gebruiker moet je eigen Ubuntu gebruikersnaam zijn.

sudo chown -R gebruiker:gebruiker ./cardigann

We gaan nu de laatste versie van Cardigan downloaden voor Ubuntu.

Je kan de laatste versie vinden op: https://dl.equinox.io/cardigann/cardigann/stable Kopieer de link van de Lunix versie. En plak de link na wget. Dus als voorbeeld.

wget https://bin.equinox.io/c/3u8U4iwUn6o/cardigann-stable-linux-amd64.tgz

We gaan nu Cardigann uitpakken. En vervolgens installeren we Cardigan in de verborgen map cardigann.

tar -xf cardigann-stable-linux-amd64.tgz -C ./cardigann

We gaan openen de Cardigann map.

cd ./cardigann

Je kan nu Cardigann starten met het volgende commando.

./cardigann server –bind=”0.0.0.0″ –port=”5060″

Je kan Cardigann nu benaderen via je browser door te surfen naar http://je-ip.adres:5060

Cardigann autostart Ubuntu

Het is natuurlijk ook erg handig als Cardigann gestart wordt tijdens het opstarten van Ubuntu. Ik ga hier onder uitleggen hoe je dat voor elkaar krijgt.

Als je Cardigann hebt gestart. Druk dan op Ctrl+C toetsen. Zodat Cardigann weer wordt afgesloten.

We gaan nu een Cardigann systemd configuration bestand aanmaken.

sudo nano /etc/systemd/system/cardigann.service

Onderstaande tekst kopiëren en plakken. Let op! Pas de gebruikersnaam aan. Naar die van je eigen Ubuntu gebruikersnaam.

[Unit]
Description=Cardigann Daemon
[Service]
User=Gebruikersnaam
Group=Groep
Type=simple
GuessMainPID=no
ExecStart=./cardigann/cardigann server –bind=”0.0.0.0″ –port=”5060″ –passphrase=”wachtwoord”
Restart=always
RestartSec=120

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nu druk op de Ctrl + X toetsen. En dan de Y toets. om dit bestand op te slaan.

Nu gaan we de Cardigann systemd service actieveren.

sudo systemctl enable cardigann

Nu starten we Cardigann op.

sudo service cardigann start

Je kan ook stop of restart gebruiken. Dus als voorbeeld sudo service cardigann stop.

De installatie van Cardigann is nu klaar.

173 0

Muximux installeren Ubuntu via de command line

In deze handleiding Muximux installeren Ubuntu. Gaan we Muximux installeren via de command line op een computer met Ubuntu. Vervolgens gaan we Muximux configuren.

Nginx en php installeren Ubuntu

We hebben een webserver nodig. Dus we gaan Nginx installeren .

Voor de zekerheid doen we de software lijst update.

sudo apt update

We gaan nu Nginx met PHP installeren.

sudo apt install nginx php7.0-fpm git

Nu is PHP en Ninx geïnstalleerd.

Muximux installeren Ubuntu

Nu wordt het tijd dat we Muximux gaan installeren.

Ga naar de www map van je webserver.

cd /var/www

Nu gaan we de software Muximux downloaden.

git clone https://github.com/mescon/Muximux muximux

Vervolgens moeten we de rechten goed zetten. Voor de Muximux map.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/muximux

Nu gaan we een vhost aanmaken voor Muximux.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/muximux

Kopieer onderstaande. En plak dit in je vhost. Let op! Pas dynamic_DNS en het ip adres aan 192.168.1.100. Als je geen dynamic DNS hebt. Dan kan je dit weglaten.

Pas het ip adres aan. Naar het ip adres van je Ubuntu computer.

Het beste is ook om dit ip adres vast te zetten in je router. Als je dit nog niet hebt gedaan. Anders is de kans groot dat je elke keer opnieuw de vhost moet aanpassen. Als je Ubuntu computer opnieuw is gestart.

server {
server_name dynamic_DNS 192.168.1.100;
access_log /var/log/nginx/muximux.access.log;
error_log /var/log/nginx/muximux.error.log;
root /var/www/muximux/;
index index.php;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
include fastcgi_params;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}
}

Druk nu tegelijk op CTRL+ Y toets. En vervolgens op Y toets. Om dit bestand op te slaan.

Symlink de Muxmix virtual host. Om de site te actieveren.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/muximux /etc/nginx/sites-enabled/muximux

Nu gaan we een controle uitvoeren of dit goed is gegaan.

sudo nginx -t

Nu moeten we Nginx opnieuw starten.

sudo service nginx restart

De installatie van Muximux is nu klaar. En je kan nu openen via je gewenste ip adres.

179 0

Watcher installeren Ubuntu command line

In deze handleiding Watcher installeren Ubuntu command line. Gaan we het programma Watcher installeren via de command line. Watcher maakt het mogelijk om Automatisch  je films te downloaden uit de nieuwsgroepen. Torrent bestanden worden bij Watcher helaas niet ondersteunt.

Watcher installeren Ubuntu

We moeten als eerste een update doen.

sudo apt-get update

We moeten de benodigde software installeren voor Watcher. Tenzij je dit al een keer hebt gedaan.

sudo apt-get install python2.7 git python-levenshtein -y

Download Watcher en installeer deze in de verborgen map watcher

sudo git clone https://github.com/nosmokingbandit/watcher ./watcher

Map rechten goed zetten. Let op! Pas gebruikersnaam aan naar die van je eigen.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam ./watcher

Ga naar de juiste map en start watcher.

cd ./watcher
python watcher.py

Je bent nu klaar met de installatie van Watcher. En je kan nu deze benaderen via http://ip-adres-vanje-ubuntupc:9090

Watcher automatisch starten Ubuntu

Het is natuurlijk wel erg handig als Watcher automatisch wordt gestart. Tijdens het opstart proces van Ubuntu.

We gaan de systemd configuration bestand aanmaken voor Watcher.

sudo nano /etc/systemd/system/watcher.service

Zet onderstaande kopieer en plak dit hierin. En pas de gebruiker aan. Naar je eigen gebruikersnaam.

[Unit]
Description=Watcher Daemon
[Service]
User=gebruiker
Group=gebruiker
Type=forking
GuessMainPID=no
ExecStart=/usr/bin/python2.7 ./watcher.py –address 0.0.0.0 -d
Restart=no

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ctrl+X  toets. En vervolgen y toets om het bestand op te slaan, en te verlaten.

De systemd service moet worden toegestaan voor Watcher.

sudo systemctl enable watcher

Nu de Watcher service starten.

sudo service watcher start

Watcher wordt nu gestart, als Ubuntu opnieuw wordt gestart. Je kan dit testen door een reboot te doen.

sudo reboot

Je bent nu klaar met de installatie van Watcher.

140 0

Medusa installeren Ubuntu via de command line

In deze handleiding Medusa installeren Ubuntu. Gaan we het programma Mudasa installeren via de command line. Vervolgens gaan we Medusa met NZBGet configureren. Let op! NZBGet moet al wel geconfigureerd zijn om te downloaden uit de nieuwsgroepen.

Medusa installeren Ubuntu

We moeten de software lijst updaten.

sudo apt-get update

Nu de benodigde software installeren. Als dit nog niet is gedaan.

sudo apt-get install unrar-free git-core openssl libssl-dev python2.7

Nu de map aanmaken voor Medusa.

sudo mkdir /opt/medusa

Vervolgens de map rechten goed zetten.

sudo chown medusa:medusa /opt/.medusa

We gaan nu Medusa downloaden. En in de juiste map plaatsen.

sudo -u medusa git clone https://github.com/pymedusa/Medusa.git ./medusa

Je kan nu Medusa opstarten.

Autostart Medusa Ubuntu

Nu gaan we er voor zorgen dat Medusa automatch gestart wordt als Ubuntu start.

Opstart script kopiëren.

sudo cp -v /opt/medusa/runscripts/init.ubuntu /etc/init.d/medusa

Rechten goed zetten op het opstart script.

sudo chown root:root /etc/init.d/medusa
sudo chmod 644 /etc/init.d/medusa

Nu de opstart actieveren voor Medusa.

sudo update-rc.d medusa defaults
sudo service medusa start

Je bent nu klaar met de installatie van Medusa.

Je kan het voor de zekerheid testen door je Ubuntu pc opnieuw op te starten.

sudo reboot

187 0